Algemene voorwaarden

Artikel 1: De overeenkomst
U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten met Watsonpowerfitness. De aard van deze overeenkomst is dat u door Watsonpowerfitness wordt bijgestaan voor het geven vantrainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van Watsonpowerfitness van toepassing. De afgesloten sessie is overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen in overleg met de Personal Trainer.

Watsonpowerfitness is de handelsnaam van Timothy Watson, Personal Trainer, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66648203. Btw-identificatienummer NL219178264B01.

Artikel 2: Bedenktijd
Gedurende een bedenktijd van een week na onderteke- ning van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van Watsonpowerfitness.

Artikel 3: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Watsonpowerfitness, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.
2. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.kvk.nl.
3. Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.
4. Watsonpowerfitness is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van de kamer van koophandel. 5. Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

Artikel 4: Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de hoeveel ritten die met de Personal Trainer zijn afgesproken.
2. Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
– U een ander woonadres krijgt en het
– Als gevolg van de toegenomen reistijd
– Voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Trainingssessies te volgen;
– Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Trainingssessies te volgen.
3. Watsonpowerfitness kan bij overtreding van de voorwaarden en ongepast gedrag door de klant de overeenkomst elk ogenblik beëindigen.
4. Bij een afgesproken training wordt er tot 15 minuten na de begintijd gewacht op de klant. Na de verstreken 15 minuten bij afwezigheid van de klant gaat de training automatisch niet meer door. De les zal dan eveneens af worden getrokken van de rittenkaart.

Artikel 5: Overmacht
1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.
2. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
3. Indien Watsonpowerfitness wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Watsonpowerfitness niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lessen zullen worden gerestitueerd.
4. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.
5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waar- onder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast.

Artikel 6: Prijs & Prijswijzigingen
1. De prijs voor de Personal Trainingssessies wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Watsonpower- fitness 4 weken voorafgaand aan deze
verhoging bekend gemaakt.
3. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 6: Prijs & Prijswijzigingen
1. De prijs voor de Personal Trainingssessies wordt vooraf overeengestemd.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door Watsonpower- fitness 4 weken voorafgaand aan deze
verhoging bekend gemaakt.
3. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 7: Betaling
1. De Personal Training sessies dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Facturen worden digitaal verstuurd.
2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Watsonpowerfitness schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Watsonpowerfitness gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is Watsonpowerfitness bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
4. Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Watsonpowerfitness bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.
5. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Watsonpowerfitness gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Verplichtingen van Watsonpowerfitness
1. Watsonpowerfitness staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
2. Watsonpowerfitness staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
3. Watsonpowerfitness voldoet aan de licentie-eisen van AALO-opleidingen.

Artikel 9: Verplichtingen van de klant
1. U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij Watsonpowerfitness. Watsonpowerfitness verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
2. U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
3. U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan Watsonpowerfitness door te geven.

Artikel 10: Annuleringen of te laat komen
1. Personal Trainingssessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij Watsonpowerfitness. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Trainingssessies bij te wonen zoals ze zijn gepland. Heeft u de afspraak niet binnen 24 uur afgezegd dan komt uw les automatisch te vervallen.
2. Personal Trainingssessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van Watsonpowerfitness om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Watsonpowerfitness is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. Watsonpowerfitness is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
2. Watsonpowerfitness zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Watsonpowerfitness is beperkt tot het bedrag van € 2.500.000,- Euro. U bent tegenover Watsonpowerfitness aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.

Contactgegevens
Watsonpowerfitness
E info@watsonpowerfitness.nl
T 0640760199

Contactpersoon
Timothy Watson